Privat skifte

privat-skifte

Hvad betyder det at vælge privat skifte?

At vælge privat skifte af et dødsbo betyder, at arvingerne vælger at dele boet uden at bruge en bobestyrer. En bobestyrer er en advokat, som enten er autoriseret af skifteretten, er udpeget af den afdøde i et testamente eller udvalgt af arvingerne. Mere info om bobestyrer

Ved privat skifte kan arvingerne enten selv stå for skiftet eller få en advokat til at klare det for dem.
Når en person er afgået ved døden, vil der i de fleste situationer stå et bo til bodeling. Til denne bodeling er der brug for at finde ud af, om der er arvinger og hvem de er. Fra dødsfaldet erhverver arvingerne en ret til sin ideelle anpart af boet. Hvis arvingerne vælger at dele boet uden om skifteretten eller en bobestyrer, skal de selv stå for det administrative og selve delingen. Dog er denne deling et større arbejde, da der er mange forhold som skal tages hensyn til og mange vælger at få en advokat til at ordne det administrative. En advokat er en god ide, fordi de har mere styr på papirarbejdet, interaktionen med det offentlige, samt være med til at sikre en ligelig og fair fordeling af afdødes aktiver. Der kan samtidig have stor betydning for arvingernes skattemæssige forhold, at vælge den rigtige skifteform.
Det koster nogenlunde det samme, hvad enten en advokat skal behandle boet som bobestyrer eller som advokat for de privatskiftende arvinger.

privat skifte advokat

Fordel med en advokat

I de fleste tilfælde vil det være en fordel for arvingerne at vælge at rådføre sig med en advokat i forbindelse med privat skifte. At lade en advokat stå for berigtigelsen af boet ved privat skifte, kan spare arvingerne for mange bekymringer. Det er sjældent at arvinger har de korrekte retslige kompetencer inden for skifteret, til at kunne få den fulde og korrekte udnyttelse af at vælge et privat skifte. Reglerne kan være så indviklet at det for mange ikke kan betale sig at begive sig ud i emnet.

Hvad kan advokaten hjælpe med?

  • Betale gæld til eventuelle kreditorer
  • Indsende boopgørelse til tiden
  • Betale boafgift til tiden
  • Sælge eller udlægge evt. fast ejendom til en eller flere arvinger
  • Indsende åbningsstatus for boet til tiden
  • Betale dødsboskatten til tiden
  • Fordele arven korrekt og svare på spørgsmål om fortolkning af testamenter, arveret, osv.
  • Rådgive om de afgifts- og skattemæssige spørgsmål
  • Indsende boets evt. selvangivelse til tiden

 

Ændring i hæftelses regler for arvinger

Før i tiden stod valget mellem et privat skifte og et offentlig skifte i skifteretten. I dag kaldes et offentlig skifte for bobestyrerskifte. Ved skiftereformen som trådte i kraft d. 01 januar 1997, indførtes der nye hæftelses regler for arvingerne.

Før denne ændring bestod 85% af alle skifte af privat skifte. Dette høje tal skyldtes hovedsageligt, at man kunne slippe for at betale den normale skifteafgift på 2% ved at benytte sig af privat skifte.
Skifteafgiften blev da erstattet af en samlet afgift, der er den samme for både offentlige skifte (bebostyreskifte) og privat skifte. Afgiften blev døbt retsafgift, og ligger nu på 9.000,- kr, hvis arven sammenlagt overstiger 1.000.000,- kr. Og 2.500,- kr. hvis arven ligger under 1.000.000 kr.
Trods ændringerne i afgiftsreglerne, hvilket vil sige at man i dag ikke kan undgå at betale afgift, er der ikke sket den store ændring i fordelingen af skifte. Det er stadig privat skifte, som vægter mest med en andel på 82% af alle skifte.

Arvingerne skal ifølge den nye reform ikke vedgå ansvaret for den afdødes gæld. Der ses dog bort fra denne regel, hvis arvingerne helt eller delvis påbegynder deling af boets aktiver (med aktiver menes der alt foruden sædvanligt indbo og personlige effekter) – uden at betale den dæknings berettiget gæld. Her vil der indtræde en personlig hæftelse eller solidarisk hæftelse for arvingerne. Denne hæftelse var en af de mest udbredte argumenter for at lade boet skifte som offentligt skifte. De gamle regler hed at ved offentlig skifte kunne arvingerne slippe for at vedgå afdødes gælds forpligtelser.
Hvis én eller flere af arvingerne er repræsenteret ved skifte- eller almindelig værge samt arvinger som er under konkurs, hæfter højst med værdien af det modtagne beløb, hvis boet bliver delt uden at sikre kreditorer deres retmæssig krav.

Hvad gør man som arving?

Når der tales om privat skifte er der en række forhold arvingerne skal være opmærksomme på. Det første som skal gøres er, at arvingerne skal indlevere en anmodning om privat skifte. I den anmodning skal der vedlægges en solvenserklæring, samt proklamablanket, hvorefter skifteretten så kan udstede en skifteret attest.
Hvis arvingerne vælger at få en advokat til at stå for skiftet, tager advokaten sig af al kontakt til skifteretten. Han står også for udarbejdelsen af de nødvendige formularer og dokumenter, som kræves ved et privat skifte.

Der skal efter skiftereformen altid udstedes proklama i privat skiftede boer. Der skal senest ved boets udlevering til privat skifte udstedes proklama, hvilket betyder at arvingerne skal indkalde boets kreditorer i stats tidende. Hvis der sås tvivl om arvingernes interesse i at indkalde kreditorer, stilles krav om at proklama skal foretages gennem skifteretten, så det kan valideres at denne udsendes.

Boopgørelse

En boopgørelse er en opgørelse over afdødes aktiver og passiver samt boets indtægter og udgifter. Opgørelsen over boets indtægter og udgifter gælder fra dødsdagen til skæringsdagen.
Ved privat skifte skal der indleveres en boopgørelse og det samme gælder for bobestyrerboer. Det skal i boopgørelsen ligeledes specificeres, hvordan arven fordeles mellem boets arvinger.
Reglerne dikterer at ved privat skifte, skal samtlige arvinger eller repræsentanter for arvinger underskrive boopgørelsen. Ved bobestyrerbehandlede dødsboer er det tilstrækkeligt med en underskift for bobestyreren.

Betingelser for privat skifte

Ved privat skifte gælder nogenlunde de samme regler som ved bobestyrerskifte. Hvis man søger privat skifte er der 7 betingelser eller krav fra skifterettens side, som skal være overholdt. En af de væsentlige forskelle på de to skifteformer, er dog at alle arvinger skal være enige om alle beslutninger. Hvis der anvendes en advokat til at stå for privat skiftet, er han hele tiden nødt til at sikre sig, at samtlige arvinger er enige i samtlige depositioner. Der kan ved privat skifte ikke træffes beslutninger hen over hovedet på en af arvingerne. Hver af arvingerne har en vetoret, som vedkommende kan benytte, hvis han/hun ikke er enig i samtlige beslutninger.

Arvinger skal være enige

Det gælder også i dette henseende at alle arvinger skal være enige om at foretage et privat skifte. Hvis blot én af arvingerne ønsker at benytte sig af en bobestyrer, skal sådan en anvendes.

Boet skal være solvent

Derudover skal det antages at boet skal være solvent. Det vil sige at man skal regne med at boets aktiver skal kunne dække den gæld der måtte ligge i boet. En af forudsætningerne for privat skifte er, at aktiver skal overstige passiver i boets ”regnskab”.

Mindst 1 arving skal være myndig

Der skal samtidig være mindst en af arvingerne som kan optræde uden at være repræsenteret af enten værge eller skifteværge. Denne person skal kunne opfylde diverse forpligtelser, som der måtte blive pålagt ham som de kommer.

Privat skifte må ikke være udelukket

Afdøde må heller ikke specifikt have udelukket privat skifte i sit testamente. Her kan det f.eks. være at afdøde har bestemt en specifik bobestyrer til at håndtere bodelingen.
Derudover skal der ikke være tvivl om arvingernes manglende betalingsevne ved privat skifte. Hvis der kan være en risiko for at arvingerne ikke vil opfylde eventuelle kreditroere i boets dækningskrav, eller at arvingerne ikke vil dele arven på korrekt måde.

Arvinger skal være repræsenteret i Danmark

Der skal også være mindst én af arvingerne som har hjemting i landet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der kunne stilles bankgaranti eller en tilsvarende sikkerhed for det samlede krav til boets afgifter bliver betalt.

En kontaktperson skal vælges

Til slut skal arvingerne også udvælge en person, som kan tage sig af samtlige henvendelser vedrørende boet.

Læs mere om de 7 betingelser her

Hvis du ønsker at få teksten læst højt, kan du trykke på knappen herunder. Det er en mulighed, som er lavet af justitsministeriet – Digitalstyrelsen.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)