Bobestyrer

Her kan du finde ud af , hvad en bobestyrer er og hvordan han adskiller fra en advokat ved privat skifteform

Når man skal vælge skifteform af et dødsbo findes der udover privat skifte også skifteformen bobestyrerskifte. Da der i 1997 blev vedtaget en ny dødsboskiftelov, blev den gamle skifteform offentlig skifte afskaffet og erstattet af bobestyrerskifteformen.

En bobestyrer kan enten være udpeget af afdøde i testamentet eller udvalgt af skifteretten. Hvis en bobestyrer er udpeget af skifteretten, vil denne oftest være autoriseret bobestyrer. Men hvis dødsfaldet er sket efter d. 01/07 – 2011, kan skifteretten udpege en bobestyrer, som ikke er autoriseret, hvis der skulle være særlige grunde til dette. Det skal dog være samtlige arvinger og ægtefællen, som skal være enige om at de ønsker at anvende den pågældende som bobestyrer.
De særlige grunde som skulle ligge til grund for valg af uautoriseret bobestyrer, er at hvis arvingerne ønsker at den valgte bobestyrer skulle have et forudgående kendskab til boet eller de spørgsmål der måtte opstå omkring bobestyrerbehandlingen. Derudover vil denne handling også kunne benyttes, hvis der kræves et særligt kendskab til en bestemt branche, hvis behandlingen af afdødes aktiver kræver overdragelse af en virksomhed. Her kaldes den særlige grund ofte for særlig sagkundskab.

Den autoriserede bobestyrer er altid en uddannet advokat. En autorisation er ligeledes personlig, og kan ikke overdrages mellem forskellige advokater. Som nævnt tidligere vil en testamenteudpeget bobestyrer ikke altid være en advokat, men i de fleste tilfælde vil der være tale om en advokat, som afdøde har kendt eller har haft tillid til.

Der er flere grunde til at et boskifte kan resultere i en bobestyrerskifte. Den mest hyppige anvendt grund til denne skifteform er, hvis ingen af de andre skifteformer er anvendelige. Det kan være at boet er insolvent, og arvinger ingen interesse har i boet.
Ved den gamle skifteform offentlig skifte, var der en tidligere gældende skifteafgift på 2% af dødsboets aktivmasse. Den afgift er nu afskaffet og i stedet er der indtrådt en fast retsafgift på 2.500 kr. hvis boets nettoformue ligger under 1 mio. kr. og 9.000 kr. hvis den er over 1 mio. kr.
Denne afgift er den samme, uanset om du vælger en bobestyrer eller skifter boet ved privat skifte.

Har arvingerne ikke gældsansvar?

Ved offentlig skifte hed reglerne tidligere, at arvingerne ikke skulle vedgå afdødes gælds forpligtelser. Hvis arvingerne dengang valgte at benytte privat skifte, tog de afdøde gælds forpligtelser på dem, uanset om de var klar over omfanget af disse eller ej.

Ved de nye regler efter skiftereformen i 1997 skal arvingerne ikke vedgå afdødes gældforpligtelser uanset om de anvender privat skifte eller bobestyrer skifte. Der er dog særlige hæftelses regler ved privat skifte. For eksempel, hvis arvingerne vælger at dele boets aktiver, uden at dække afdødes gælds forpligtelser først. Dem kan du læse mere om her

Dog er det ikke farligere at anvende privat skifte, frem for bobestyrer. Det hører til sjældenheder at afdøde har et overvæld af skjulte gældsernæringer liggende.

Kan en bobestyrer træffe beslutninger?

En af de andre store grund til at denne skifteform anvendes, er hvis arvingerne ikke kan blive enige i et privat skifte, selvom boet skulle være solvent. En af fordelene ved at anvende en bobestyrer er, at han/hun kan træffe en beslutning mellem arvingerne, hvis der skulle være opstået en tvist imellem arvingerne. Hvis der f.eks. under boets behandling skulle opstå en uenighed om forskellige aspekter af arvfordelingen, kan bobestyreren medvirke til at få løst disse problemer. Hvis det ikke kan lades sig gøre, skal tvisten løses ved skifteretten. Her vil skifteretten så træffe afgørelsen, og bobestyreren har altså ikke nogen dømmende magt, men mere en rådgivende.

Bobestyrer

 

Kan arvinger forkaste afdødes ønske om bobestyrer?

Hvis den afdøde har bedt sig om en bestemt eksekutor eller bobestyrer, vil det i de tilfælde blive respekteret af skifteretten. Den afdøde har ofte en bestemt grund til at lade skiftet behandles gennem en bobestyrer. Vedkommende kan have haft kendskab til en advokat, som han/hun har haft tillid til.

Fordele ved at benytte en bobestyrer?

Ved behandling og forvaltning af boets midler skal bobestyrer altid varetage boets interesser bedst muligt. Dette ses ved at bobestyreren er dødboets ”advokat” og vil varetage alle arvingers interesse loyalt. Derudover er den autoriserede bobestyrer specialist i at behandle dødsboer. Hvis der kommer en situation, hvr arvingerne er uenige kan bobestyrer sørge for at konflikten løses, ved enten at holde en afstemning eller ved at bobestyreren træffer en afgørelse.

Til slut kan en bobestyrer underskriver dokumenter på dødsboets vegne, hvilket kan være en stor fordel. Især hvis der er flere eller mange arvinger.