De 7 betingelser

Herunder er de 7 betingelser ved privat skifte beskrevet og uddybet

Alle arvinger skal anmode om privat skifte

De syv betingelser

Der skal ved privat skifte være enighed om denne skifteform. Hvis blot en af arvingerne ønsker at benytte sig af en bobestyrer skal dette efterkommes. Selvom boet er udleveret til privat skifte, kan en arving alligevel kræve at der benyttes en bobestyrer i stedet. Dette krav kan fremsættes når som helst under skiftet. Dette kan f.eks. være hvis der er en uoverenstemmelse eller en tvist som der ikke kan blive enighed om. Så kan en arving kræve at skiftet bliver overdraget til en bobestyrer, som så kan skære igennem og træffe en afgørelse.
Hvis der er usikkerhed om en person er en reel arving eller ej, og hvis dette forbliver uafklaret, kan der ikke anvendes privat skifte. Derimod, hvis en arving e

r kendt, men ikke er til stede eller ikke er til at finde, kan der sættes en beskikket værge, som repræsenterer den fraværende, så kan boet sagtens skiftes privat.
Denne betingelses anses ofte som årsag til at, der bliver involveret en bobestyrer, som kan træffe afgørelser, hvor der kan være uenigheder.

Boets aktiver skal kunne dække boets gæld

Efter skiftereformen i 1997 er der indført en ny regel, som kræver at boet efter afdøde må antages at være solvent. At boet skal være solvent betyder at man skal regne med at de samlede aktiver (boets aktiver samt en evt. sikkerhedsstillelse) er hørejere end boets passiver, hvilket betyder afdødes gæld.
Man kan afvente med at udlevere boet til privat skifte, ved at vente på udførslen af et præklusivt proklama. På den måde kan man bedømme boets solvens så sikkert som muligt, før arvingerne kan tage stilling til om de ønsker privat skifte.
Hvis det mistænkes at boet er insolvent, eller det kan antages at der ikke er dækning for kreditorers krav, bør man ikke udlevere boet til privat skifte. Hvis det gøres, kan arvingerne helst stille en tilfredsstillende sikkerhed for betaling af boets mulige gæld.

Mindst én af arvingerne skal være myndig og kunne opfylde skifterettens forpligtelser

Der er stillet krav fra rettens side at mindst en af arvingerne skal være myndig. Hvorledes resten af eventuelle arvinger kan være i vidt forskellige situationer, som f.eks. være umyndig, ikke repræsenteret af en værge eller skifteværge, eller ikke være i stand til at betale sin egen gæld – altså være insolvent.
Før i tiden skulle samtlige arvinger være myndige og ikke indgå under de sidstenævnte situationer. De nye regler skriver dog, at så længe én af arvingerne er myndige og solvente, kan skifteformen vælges at være privat skifte. Det afgørende er at der bare er en enkelt arving, som kan kaldes ”pragtarvingen”. Det skal dog nævnes at denne titel ikke giver arvingen nogen fordel ved bodelingen.

Privat skifte må ikke være udelukket i testamente

Hvis afdøde specifikt har frabedt sig privat skifte eller påpeget en bestemt bobestyrer i sit testamente, skal dette respekteres og boet kan derfor ikke udleveres til privat skifte.

Arvingerne skal have til henseende at betale mulige kreditorer

Det kan blive nægtet arvingerne at få udleveret boet til privat skifte, hvis der fra rettens side er mistanke om at boets kreditorer ikke vil få dækket deres krav. Man går her ud fra at boet er solvent, men pga. arvingerne vil få dækket de krav de måtte have til afdøde. Yderligere, vil boet ikke blive udleveret hvis der er mistanke til at arvingerne ikke vil dele arven på korrekt måde, eller undlade at give retten tilfredsstillende oplysninger, som det forpligtes af rettens side at opgive.
Det kan også kræves fra skifterettens side, at arvingerne får en advokat eller anden sagkyndig til at stå for den administrative del af boets behandling.

Én af arvingerne skal bo, eller have hjemting i Danmark

Hvis én eller flere arvinger har adresse i udlandet, og har hjemting i udlandet, skal denne være repræsenteret i Danmark ved enten bankgaranti eller lignende sikkerhed for de samlede bo afgifters betaling. Den arving som bor i udlandet kan også vælge at lade sig repræsentere ved en af de andre arvinger til boet.

Der skal angives en kontaktperson, som kan tage imod alle henvendelser vedrørende boet

Arvingerne skal altid kunne udvælge en repræsentant, som henvendelser vedrørende boet kan rettes imod. Skifteretten kræver at de har en person, og kun én at kommunikere med vedrørende henvendelser omkring boet og arvesagen.

Gå tilbage til forsiden om privat skifte her

 

Se denne illustration over de 7 betingelser, som skal være overholdt

 

7 Betingelser ved privat skifte