Ordforklaring

I denne ordforklaring kan du finde et svar på de ord, som kan være vanskelige at forstå:

Boafgift

Afgiften på dødsboets nettobeholdning. Den kendetegnes ved, at afgiften beregnes under ét af den samlede arvebeholdning i boet. Afgiften ligger på 15% af den del der overstiger bundfraget på 236.900.
Arv til ægtefæller er helt fritaget for boafgift.

Bobestyrer

En bobestyrer er en advokat udpeget af skifteretten eller afdøde, til at stå for bodelingen af boet. Bobestyrerskifte har i 1997 erstattet det, man kendte som offentlig skifte. Se evt. afsnittet om bobestyrer her

Bobestyrerbehandling

Udtrykket er brugt til at kendetegne den behandling bobestyrer står for ved skiftet. Det er ofte denne skifteform, der bliver valgt når privat skifte ikke er muligt. Se afsnittet ovenover.

Boopgørelse

Dette er en opgørelse over afdødes samlede aktiver og passiver. I boopgørelsen indgår også dødsboets indtægter og udgifter fra dødsdagen frem til skæringsdagen.
En boopgørelse skal indsendes til både skatte- og toldforvaltningen til brug for værdi- og skattekontrol samt til skifteretten.
Det skal desuden fremgå i opgørelsen, hvorledes arven fordelen mellem boets arvinger og legatarer.

Solvenserklæring

En solvenserklæring er en erklæring, som skal underskrives af mindst én arving ved privat skifte. Herved erklærer man at den pågældende arving er myndig og solvent. Det er en betingelse for privat skifte, at mindst én arving kan optræde under boets behandling, uden at være repræsenteret ved værge eller skifteværge er solvent. Se privat skifte for yderligere information

Personlig hæftelse

Ved personlig hæftelse hæfter vedkommende med alt, hvad han/hun ejer. Denne form for hæftelse kan betegnes som det modsatte af begrænset hæftelse.

Pro-rata-hæftelse

Her hæfter en person med en bestemt del af den samlede gæld. Modsat solidarisk hæftelse er vedkommende tildelt en andel af arven, som han/hun hæfter for.

Solidarisk hæftelse

Dette udtryk bruges en form for hæftelse, hvor alle arvinger hæfter sammen for den fulde gæld. Her skal man nogle gange passe på, for man risikerer at skulle tilbagebetale, ikke bare ens egen andel, men også for de andres andel.

Proklama

Dette er en indkaldelse af boets kreditorer, som skal trykkes i stats tidende af afdødes arvinger.

Regres

Regres er et krav, som en skyldner kan fremsætte mod en ligestillet skyldner om, at f.eks. en betalt udgift som man har betalt for en anden. Det er altså en godtgørelse man søger, når man nedlægger regres.

Skifteretten

Skifteretten er den del af retssystemet, som tager sig sager vedrørende dødsboer m.m.

Skifteretasttest

Det er en attest, som udstedes af skifteretten. I den fremgår, hvordan der skal forholdes med dødsboet.

Uskiftet bo

Et uskiftet bo, er en betegnelse over et dødsbo, som ikke er blevet skfitet (fordelt mellem afdødes børn/arvinger). Dette bruges for at den efterladte ægtefælle kan beholde råderetten over afdødes formue.

Åbnings status

Der skal altid indleveres en åbningsstatus i privat skiftede boer, bobestyrerboer og uskiftede boer. Se mere her

I privat skiftede boer skal en åbningsstatus med angivelsen af værdien over den afdødes samlede aktiver og passiver pr. dødsdag indleveres til skifteretten. Denne skal indleveres inden 6 måneder efter udlevering af dødsboet. Se mere her

 

Kom tilbage til forsiden her